Bijbelvertalingen

Bijbelvertalingen

Er zijn veel verschillende bijbelvertalingen.
Het is goed om deze met elkaar te vergelijken.

Via de website www.debijbel.nl kun je gemakkelijk de verschillende vertalingen naast elkaar zetten.
Ps: voor de website www.debijbel.nl kun je gemakkelijk aanmelden (weinig gegevens worden gevraagd).

De Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

Bron: nbv.nl

Johannes 3 vers 16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Herziene Statenvertaling (HSV)

De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziene Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

Bron: herzienestatenvertaling.nl

Johannes 3 vers 16

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

De Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de brontekst en gemaakt door de bijbelwetenschappers en neerlandici van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Met bijbelvertalingen en bijbelprojecten brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland, al meer dan 200 jaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door leden en donateurs.

Bron: bijbelingewonetaal.nl

Johannes 3 vers 16

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.