Onze gemeente zou een CVK van minimaal 5 leden moeten tellen. Echter regel­matige oproepen en verzoeken tot nieuwe instroom hebben geen resultaat gehad. De laatste persoon die na mei zitting heeft zou nog 1 jaar door willen gaan, echter  kunt u begrijpen, dat is geen optie. U kunt zich voorstellen dat deze persoon zijn taken ook aan de wilgen gaat hangen. Met als resultaat geen CVK meer.

Het gevolg daarvan is; beheer en exploitatie van de gebouwen komt tot stilstand, fac­turen worden niet meer betaald; geen inkopen, geen munten meer bestellen etc. etc. Een logisch gevolg van het ontbreken van het orgaan die al deze zaken behandelt en afhandelt. En het voortbestaan van de eredienst zal hierdoor bedreigd worden.

Onze vraag aan u allen is laten we het zover komen?? De keuze is geheel aan u.

Maar zegt u; dat mag niet gebeuren, dan is er maar één mogelijkheid. Meldt u of een ander aan als lid van het CVK en dat laatste dan niet in de vorm ik zou die eens vragen want het ontbreekt de huidige paar man ook aan tijd om dat er bij te doen.

U kunt u aanmelden bij de huidige leden van het CVK of via het mailadres van het CVK dat achter de naam van de secretaris staat en daar kunt u ook terecht voor infor­matie wat het werk in deze belangrijke commissie inhoudt. Nb. Het college ver­gadert ca 10x per jaar en gemiddeld duurt, afhankelijk van de onderwerpen, een ver­gadering 1,5uur. Waarbij dan nog vermeld moet worden dat het altijd zeer gezellig is. Hieronder vindt u een  overzicht van de taken en werkzaamheden.

Het doet ons pijn om deze noodbrief te moeten uitsturen maar het dreigt volledig fout te gaan.

Informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters. Het college bestaat uit:
Ouderling kerkrentmeesters
Kerkrentmeesters
De ouderling kerkrentmeester worden bevestigd als ouderling en hebben als zodanig ook zitting in de kerkenraad. In principe is de zittingsduur voor 4 jaar en deze termijn kan worden verlengd met nog eens 4 jaren.

Binnen het college bestaan de volgende taken:

Één voorzitter, zit de vergadering voor en is lid van de kerkenraad.
Één secretaris; voor al het secretariaatswerk.
Één penningmeester. Doet de betalingen, regelt de muntverkoop, regelt de collectegeld tellingen etc. Geeft de maandelijkse bankoverzichten, uitgaande nota’s en collecteoverzichten door aan de “boekhouder”.
2 of 4 meerdere leden.

Een aantal taken zoals; boekhouding, ledenadministratie, vrijwillige bijdragen, Opstellen uitgaande nota’s worden uitgevoerd door gemeenteleden die geen lid van het college zijn.
En dat zou wellicht ook voor andere taken kunnen gelden. Wie meldt zich aan en wil een of meerdere taken op zich nemen?

Taakgebieden van het college zijn onder andere:
Draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de gebouwen van de gemeente.
Draagt de verantwoordelijkheid voor de in dienst zijnde betaalde krachten.
Is verantwoordelijk voor een meerjarenbegroting voor het onderhoud.
Beheert de geldelijke middelen en alle daarbij noodzakelijke werkzaamheden.
Heeft de verantwoordelijkheid voor het archief van de gemeente.
Heeft een adviserende taak over onkosten aan de kerkenraad. M.a.w. de kerken­raad kan geen besluiten nemen over geldmiddelen zonder het college om een advies te vragen. Evenzo kan het college bepaalde zaken niet buiten de kerkenraad uitvoeren.
Maakt een begroting en een jaarrekening over een komend en afgesloten jaar.
Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Deze taken, die nu nog door CVK leden worden uitgevoerd, kunnen ook door niet CVK leden worden gedaan:
Uitgifte van collectemunten.
Ophalen en distributie van de post welke via de postbus binnenkomt.
Het notuleren van de vergaderingen, opstellen agenda, actielijst, jaarlijks uit te voeren acties bijhouden.
Het opstellen van brieven voor o.a. paascollecte, solidariteitskas en de brief voor de actie kerkbalans.
En zo zijn er nog wel een aantal taken die door niet leden kunnen worden ge­daan.
Wie kan en wil iets doen? Meldt u zich aan?

De leden van het huidige college;

Henk Holwerda, voorzitter
Jan Willem van Vaals, lid
Hillebrand Aardema, lid
Aad Knoester, Secretaris/penningmeester:    pgocvk@gmail.com