COLOFON

Het kerkblad Perspectief verschijnt 10x per jaar en is een uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. 

Kopij Perspectief                                                          

Kopij voor het volgende kerkblad graag inleveren voor maandag 15 maart 2021 18.00 uur

e-mail: redactie.perspectief@pkn-oosterwolde.nl

Kopij graag inleveren: in een Word bestand, lettertype Arial 11; 1 kolom  

Redactieadressen                                                               Coördinatie Bezorging

dhr. P.M. Verwoerd                                                               mevr. Ria Vos - Janssen

De Elzen 14, 8431 BC Oosterwolde                                      Weidemaad 89, Oosterwolde

tel. 06 – 20 00 36 52                                                              tel. 0516 – 51 39 29

...................................................................................................................e-mail: folkertenriavos@planet.nl

mevr. S.G. Fledderus - v.d. Wurff

Boskamp 15, 8431 PS Oosterwolde                                    Expeditie

tel. 0516 – 51 34 73                                                              dhr. T. de Jong

                                                                                              Blauwmaad 42, Oosterwolde

Coördinatie Drukwerk                                                        tel. 06 – 33 85 38 26

Willem en Thea Kraaij                                                           e-mail: tj.de.jong@ziggo.nl

Laak 17, Oosterwolde

tel. 0516 – 51 38 84

Bezorging van het volgende kerkblad

Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 22 maart 2021 bij de bezorgers thuis gebracht.

Abonnementsgeld Perspectief € 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling)