Raad van kerken

De Raad van Kerken Oosterwolde

De Raad van Kerken Oosterwolde is in 1985 opgericht en kent thans de volgende leden: Protestantse Gemeente Oosterwolde, de Nationale Protestantse Kerk van de Republiek Maluku Selatan, de R.K. Parochie “De Heer die wederkomt” , de Doopsgezinde Kring Oosterwolde en de Evangelische Gemeente Oosterwolde. Deze kerken zijn door één of meerdere personen vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Oosterwolde.

Vanuit het geloof in Jezus Christus als Heer en Verlosser wil de Raad in getuigenis en dienst gestalte geven aan een heelheid bij kerkelijke verscheidenheid. Activiteiten van de Raad van Kerken zijn:

 • Het organiseren van oecumenische diensten, o.a. de Vredesdienst, Kerk-school-Gezinsdienst, dienst in de Week van gebed voor de Eenheid en ook praisediensten voor jong en oud.
 • Het verzorgen van diensten in Rikkingahof.
 • Het doen realiseren van diensten in Stellinghaven.
 • Het houden van Taizé-diensten, elke eerste zondag van de maand van oktober tot april in de Dorpskerk van Oosterwolde.
 • Het organiseren van de dienst op Wereldgebedsdag, de eerste vrijdag in maart om 19.30 uur in de R.K. kerk te Oosterwolde.
 • Het (doen) organiseren van catechese voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Het houden van thema-avonden en oecumenische gespreksgroepen.
 • Het ad hoc ondersteunen van diaconale/pastorale activiteiten zoals projecten van stichting “Present Zuidoost Friesland.

Vertegenwoordigingen:

 • De Raad van Kerken onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente en heeft zitting in de gemeentelijke Cliëntenraad.
 • Eén lid van de Raad van Kerken Oosterwolde heeft zitting in het programmabeleidsbepalend orgaan van de lokale omroep Odrie.
 • De Raad van Kerken heeft met 3 leden zitting in het bestuur van de in 2005 opgerichte Janke Dijkstra de Grootstichting. Deze stichting heeft een erfenis ontvangen. Het kapitaal moet in stand blijven. De opbrengsten van het kapitaal mogen gebruikt worden voor diaconale doeleinden uitgaande van één der kerken, die aangesloten  is bij de Raad van Kerken Oosterwolde.
 • De Raad van Kerken vergadert eenmaal per 6 weken in een van de zalen van de R.K.Kerk aan de Quadoelenweg.

Secretariaat:

H.S.Veenstra
Blauwmaad 27
8431 VA Oosterwolde
T: 0516-516174
E: veenstra.hs@ziggo.nl