Van de Kerkenraad

 

 

VAN DE KERKENRAAD

De Kerkenraad
Wat zijn we dankbaar dat we als kerkenraad op 24 september jl. zeven mensen mochten bevestigen in het ambt van ouderling dan wel diaken. Samen werken in de wijngaard van onze kerk.
Nu hebben al deze mensen een specifieke reden waarom hij/zij zich geroepen voelt om deze taak in de gemeente op te pakken. Toch is er ook een gezamenlijk uitgangspunt. Mensen met elkaar verbinden. In alle verscheidenheid van mensen één gemeente van God willen vormen. Daarvoor moeten we elkaar ontmoeten, elkaar zien en ruimte geven om het geloof met elkaar te delen. Dat geldt voor alle leeftijden.
De nieuwe kerkenraad stelt zich ten doel om dit vorm te geven. Elk afzonderlijk heeft men aangegeven waar zij hun talent en aandacht voor zouden willen inzetten.
In deze eerste maanden zijn we dan ook met elkaar in gesprek. Hoe gaan we de uitdagingen die er in onze gemeente zijn inventariseren en aanpakken. En niet onbelangrijk… hoe gaat u dat als gemeente straks ook zien en voelen?! 

Pastoraat
Eén van de belangrijkste opdrachten van een kerkenraad is het goed vorm geven van de pastorale zorg binnen de gemeente. In de Bijbel wordt telkens de opdracht aan alle mensen gegeven om in navolging van God en Jezus herders voor elkaar te zijn. Ieder gemeentelid is daartoe geroepen om zijn/haar steentje bij te dragen. Zorg voor en om elkaar!
Maar we realiseren ons dat we daarvoor ook mensen op de juiste plek moeten zetten. Wijkbezoekers, contactpersonen, ouderlingen en uiteraard de predikant.
30 oktober jl. zijn we met de vrijwilligers binnen het pastoraat in gesprek geweest. Wat gaat er goed en wat zou anders moeten. Dat heeft naast mooie gesprekken ook richtlijnen opgeleverd die we verder moeten uitwerken. Binnen deze Perspectief kan ik u op dit moment dan ook nog niet de uitgewerkte plannen presenteren. Dat zullen we wel zo spoedig mogelijk doen!
Voor nu kunt u nog altijd gewoon contact opnemen met de predikant, de wijkbezoeker of de contactpersoon in uw wijk. Er wordt dan voor gezorgd dat u de juiste zorg ontvangt.

Zoals altijd gebeurt er veel in een gemeente. Veel zaken die vragen oproepen en die antwoorden vragen. We kunnen niet alles tegelijk. Wel is het voor ons erg belangrijk dat u gehoord wordt en dat u weet dat we uw inbreng erg waarderen. Voor op- en aanmerkingen kunt u zich richten tot het scribaat van onze gemeente.

Mailadres: scribaat.pkn.oosterwolde@gmail.com

Mocht u liever persoonlijk met iemand spreken, dan kunt u mij telefonisch bereiken op onderstaand nummer.

Namens de kerkenraad hoop ik u vooreerst voldoende meegenomen te hebben in de stand van zaken.
Hartelijke groet,

Egbert Schilstra