ANBI

ANBI Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.

Algemene gegevens:

Naam:  Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
Classis: Protestantse Kerk in Nederland Classicale Vergadering Drachten
RSIN nummer; 002628892

Contactgegevens:

Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
Postbus 149
8430 AC  Oosterwolde

Tel.: 0516 – 52 05 23 (Het Anker)
Tel.: 0516 – 51 27 36 (De Dorpskerk)
Tel. 0516 – 52 22 23 (privé)

I: www.pkn-oosterwolde.nl

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit leden van onze kerkelijke gemeente, aangevuld met de predikant(en).

Het dagelijks bestuur van onze kerkelijke gemeente (het Moderamen) is samengesteld uit de leden van de kerkenraad en bestaat uit minimaal vijf leden.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijke, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken( Ordinantie 11, art. 3).

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

 • Praeses
 • Scriba
 • vz College van Diakenen
 • vz College van Kerkrentmeesters
 • Predikant

Er is:
1 predikant van 1.0 FTE
1 predikant volgens hulpdienstenregeling 0.25 FTE

Doelstelling en visie

De Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. vindt haar inspiratie in de God van de Bijbel, die zich in het bijzonder bekend heeft gemaakt in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon en ons bezielt en bemoedigt door Zijn Geest.

Wij zijn een veelzijdige en veelkleurige gemeente, met de wens een levendige geloofsgemeenschap te zijn, waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken.

Wij geloven dat God ieder mens tot bloei wil laten komen, zodat hij / zij met zijn of haar unieke talenten meebouwt aan het Rijk van God.

Visie

Wij willen ruimte bieden aan verschillende manieren van geloofsbeleving. Daarom organiseren we afwisselende kerkdiensten met een divers karakter om God en elkaar te ontmoeten. Het Woord van God staat centraal in alle erediensten.

Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar vanuit respect en betrokkenheid ontmoeten en samen in alle openheid in gesprek gaan over het geloof. Wij willen een gemeente zijn waar mensen naar elkaar omzien en respect hebben voor elkaar, waar ruimte is voor communicatie en dialoog. Aandacht voor elkaar maakt dat mensen zich gezien voelen en zich thuis voelen binnen onze gemeente. Hierbij moet ruimte zijn voor contact, meepraten en meeluisteren, zowel door de week als op zondag, bij moeilijke, verdrietige en blijde gebeurtenissen. We staan ten dienste van elkaar.

Er is gelegenheid talenten in te zetten door mee te doen aan de activiteiten of als vrijwilliger in de organisatie van de gemeente. Wij willen een gemeente zijn die zich geroepen weet tot dienst aan de samenleving in “woord en daad” door pastoraat en diaconaat, dichtbij en wereldwijd. Vanuit ons geloof willen wij een inspirerende gemeente zijn voor jongeren, middengroep en ouderen.

Daarbij willen wij een gemeente zijn die openstaat voor wat er leeft in het dorp en in de wereld, waarbij wij een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de samenleving.

Beleidsplan

Beleidsplan 2017-2020

 

Beloningsbeleid

De Protestantse Kerk kent twee arbeidsvoorwaardenregelingen voor beroepskrachten welke in de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. worden toegepast. Namelijk:

 1. Alle predikanten voor gewone werkzaamheden (ord. 3-16 tot en met 3-21), werkzaam in onze gemeente is vastgelegd in de generale regeling rechtspositie predikanten, en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.
 2. Alle werknemers (ord. 3-28) in dienst van een college van kerkrentmeesters volgens arbeidsvoorwaarden welke zijn vastgelegd in de generale regeling rechtspositie medewerkers en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen.

Voor vrijwilligers is er vanzelfsprekend geen arbeidsvoorwaardenregeling. Wel zijn er fiscale beperkingen met betrekking tot de beloning van vrijwilligers. Het college van kerkrentmeesters is op de hoogte van deze beperkingen en handelt indien van toepassing volgens deze regels.

Verslag activiteiten

Het nieuwe beleidsplan van 2016 – 2020 omvat de volgende activiteiten:

 • Verbeteren van de communicatie van de kerkenraad naar de gemeente door het organiseren van inloopspreekuren.
 • Zorgen voor meer betrokkenheid bij de geloofsopvoeding. Met name voor kinderen en tieners.
 • Het jongerendiaconaat kan nog sterker ontwikkeld  worden door meer bewustwording.
 • Het blijvend ontwikkelen van het Inloophuis.
 • Beeldvorming van de kerk in het dorp Oosterwolde.
 • Organiseren van speciale diensten waarbij gemeenteleden worden gevraagd mee te denken en mee te werken aan de voorbereiding
 • Onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn om de financiële huishouding op orde te houden, hier gemeenteleden actief in betrekken.
 • Pastoraat: Blijvend de kosten verlagen, reductie FTE’s en moderniseren van de organisatie rondom pastoraat, 2-jaarlijks bezoeken van elke Pastorale Eenheid.
 • Modernisering van het Kerkblad

Voorgenomen bestedingen

Er is weinig geld gereserveerd voor de gebouwen. Dat komt omdat we voor het jaar 2017 geen bijzondere uitgaven verwachten voor onderhoud. Onze gebouwen staan er prima voor en we hebben dan ook geen planmatig onderhoud voor 2017 in de Meerjaren Onderhoud Planning.

Verder hebben we als grootste post het pastoraat. Hier gaan we vanuit dat we het komend jaar verder gaan op de voet zoals het afgelopen jaar. Voor de invulling van een predikantsplaats hebben we rekening gehouden met een start in september 2017. Alle andere kosten die we voor het pastoraat verwachten hebben hier een plaats gekregen.

Het totaal aan uitgaven wordt dan: € 242.128,-

Waar verwachten we de inkomsten vandaan?

Allereerst verwachten we natuurlijk weer een fikse bijdrage van u. Niet alleen op financieel vlak maar ook in de betrokkenheid en het gemeente zijn. We zijn uit gegaan van eenzelfde bijdrage als het afgelopen jaar. Natuurlijk zijn er gemeenteleden afgevallen, maar we hebben ook nieuwe leden mogen ontvangen en dat geeft reden om aan te nemen dat we ongeveer hetzelfde mogen verwachten als het afgelopen jaar. De toezegging van het afgelopen jaar was € 178.000,-.

Verder krijgen we nog inkomsten uit de verhuur van de Esch en verhuur van de Weeme. Beide hebben we aangepast naar de realiteit van vandaag. We zijn in onderhandeling over de huurprijs van de Esch met de Evangelische Gemeente. We zien hier een negatieve trend ontstaan, omdat de opbrengsten van de Protestantse Gemeente behoorlijk hoger waren in de afgelopen jaren dan de huidige opbrengsten van de Evangelische Gemeente. Hiermee komt de huurprijs onder druk te staan.

Verder verwachten we de laatste bijdragen van de BRIM nog als subsidie voor het eerder gepleegde onderhoud.

De totale inkomsten zijn dan: €238.734,-. Onze begroting is hiermee niet sluitend en hebben we een tekort van € 3.385,15. Het College van Kerkrentmeesters zal zich buigen op welke wijze dit tekort tot een minimum beperkt kan worden.

 

 

Anbi diaconie

De Protestantse Gemeente c.a. te Oosterwolde (PG-O) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Diaconie van de Protestantse gemeente Oosterwolde c.a.
RSIN (fiscaal nummer): 824104225

Contactgegevens

Secretariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
Postbus 149
8430 AC  Oosterwolde

Website: www.pkn-oosterwolde.nl

Bestuurssamenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO-commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten

De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaats vinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Perspectief en op de website www.pkn-oosterwolde.nl

Doelstelling en missie:

Het college van diakenen bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit en in opdracht van onze Heer Jezus Christus ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: vanuit de christelijke levensovertuiging zich openstellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van de degenen die in nood zijn en hulp biedt welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

Beleidsplan

Diaconie betekent de toewijding tot de mens, de naaste en de wereld die onze dienst nodig heeft.

Hoe wil de diaconie uitvoering geven aan haar missie en visie:

 • Hulp en ondersteuning geven, zowel binnen als buiten de gemeente, dit in samenwerking met ZWO, landelijke projecten en organisaties (Kerk in Actie), regionale instellingen zoals de Voedselbank en de Arme Kant van Nederland (landelijk, provinciaal).
 • In samenwerking met het pastoraat, wijkouderlingen en contactpersonen kan de diaconie een verbinding zijn tussen materiële (financieel, goederen) en immateriële zaken (psychosociaal)
 • Ontwikkelen van een jongerendiaconaat in samenwerking met de ouderling jeugd- en jongerenbeleid en de jeugdraad.
 • Het erkennen en herkennen van eenzaamheid van de gemeenteleden (kerkelijk – onkerkelijk). Door het ontwikkelen van een Inloophuis en wekelijks spreekuur, waarbij gemeenteleden een luisterend oor, ontspanning en gezelligheid vinden en er aandacht is voor de individuele mens – ouderen en jongeren.
 • Kennis en ervaring van de één benutten voor de (hulp)vraag van de ander, waarbij gebruik wordt gemaakt de kwaliteit van de ene en deze kwaliteit voor de andere persoon een aanvulling kan zijn. Dit zou gerealiseerd kunnen worden, door een systeem (vraagbaak) te ontwikkelen, waardoor er een koppeling kan worden gemaakt tussen vraag en aanbod (belastingformulier invullen of andere praktische zaken, bijvoorbeeld de tuin).
 • Mensen bewust maken van het belang van diaconale taken en de daarbij geplande activiteiten, zodat zij zich betrokken voelen en omzien naar elkaar (bijv. kerstattentie /gezamenlijke maaltijd, ouderenmiddag). Inzicht bij een ieder ontwikkelen waar de diaconie zich dichtbij en wereldwijd voor inzet.

Bovenal wil de diaconie een verbinding zijn tussen alle geledingen van de kerk, zodat we met elkaar vanuit ons geloof een open en transparante gemeente mogen en kunnen zijn ter ere van Christus.

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link.

Toelichting op jaarrekening 2020

Hierbij de jaarrekening van het CvK over het jaar 2020. Natuurlijk een jaar dat staat in het licht van de Corona-pandemie en daardoor zijn de resultaten lager uitgevallen dan begroot.

Door minder inkomsten uit verhuur van gebouwen en door het compenseren van de huur van De Esch aan de Evangelische Gemeente hebben we met name aan de opbrengsten kant een verlaging van ca. € 10.300,-. Ondanks het feit dat we een legaat hebben mogen ontvangen, welke besteedt is aan het verbeteren van de uitzendingsmogelijkheden van KerkTV. De bruidsschat aan de Dorpskerk is voldaan en daarmee hebben we geen verplichtingen meer aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Oosterwolde. De negatieve opbrengst onder de stichtingen/kassen zijn de lasten van de evenementen ’t Anker.

Aan de uitgaven is te zien dat we geen Jongerenwerker hebben gehad in onze gemeente terwijl daar wel rekening mee was gehouden. Verder natuurlijk de extra uitgaven aan onderhoud aan Zaal 5 van de Esch, de kerkzaal ‘t Anker en pastorie de Weeme. De financiële administratie is overgezet naar Twinfield waardoor de KKA minder kosten rekent voor de afhandeling. Desalniettemin hebben we ca. € 8000,- minder uitgegeven dan begroot, maar dat is nog altijd meer dan er is binnengekomen.

De kerkelijke gebouwen en de landerijen zijn dit jaar voor het eerst meegenomen in het overzicht en zijn gewaardeerd volgens de WOZ-waarde, als gevolg van een landelijke maatregel in FRIS( Financieel Registratie en Informatie Systeem). Al met al is het resultaat € 8000,- lager dan we hadden begroot. Het eindresultaat is € 1.806,- negatief zoals hieronder, in de samenvatting, zichtbaar is.

ANBI Jaarrekening 2020

De jaarrekeningen over 2020 kunt u  hieronder raadplegen.

C.v.k.

Diaconie

ANBI Jaarrekening 2021

RSIN: 002628892
KVK:  76456501

C.v.k.

Diaconie