pkn

Diaconie

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DIACONIE OOSTERWOLDE

Waar zijn uw diakenen zoal mee bezig?

Ons college van diakenen bestaat uit zes vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit, en in opdracht van onze Heer Jezus Christus, ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: Vanuit de christelijke levensovertuiging zich open stellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van degenen die in nood zijn en hulp bieden welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

(zie ook beleidsplan)

 

Samenstelling van de diaconie:

Freerk Elzinga, voorzitter en afgevaardigde in moderamen, tel. 521835

Mineke Datema, secretaris, contactpersoon wijk 2, tel. 514669

Douwe Dijkstra, penningmeester, tel. 588323

Bram van Gijssel lid, contactpersoon wijk 4, tel. 515514

Loeky Wester, lid contactpersoon wijk 1, tel. 515411

Andries Kooistra, lid contactpersoon wijk 3, tel. 514000

 

Ons mailadres is: diakenen@pkn-oosterwolde.nl

 

Taakverdeling:

Bram: Organisatie Heilig Avondmaal

Andries: HA Rikkingahof en Stellinghaven

Douwe: Collecterooster, MDA, KerkTV, Kaartenactie gevangenen in 40-dagentijd

Loeky: ZWO project Colombia, Contact met ZWO-creagroep en kinderkerk

Contactpersoon met commissie Ouderenmiddagen

Freek: Contactpersoon inloophuis, spaardoosjesactie 40-dagentijd.

Mineke: Informatie naar beamerteam, zondagsbrief en Perspectief, Klankbordgroep Armoedebeleid gem. Ooststellingwerf, Het Vakantiebureau.

 

Gezamenlijke taken:

  • Hulpvragen
  • Fruitmandjesactie (in november)
  • Actie voor Voedselbank (in maart)
  • Kerstattenties
  • Vergadering Diaconaal Werkverband (bij toerbeurt)
  • Organiseren jaarlijkse activiteit, het ene jaar voor alle gemeenteleden, het andere jaar voor onze 77-plussers.
  • Helpende handen