Diaconie

ANBI (Diaconie)

De Protestantse gemeente te Oosterwolde en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente Oosterwolde.

Anbi diaconie

De Protestantse Gemeente c.a. te Oosterwolde (PG-O) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en valt onder de groepsbeschikking van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerkelijke bijdragen zijn binnen de geldende regels aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Diaconie van de Protestantse gemeente Oosterwolde c.a.
RSIN (fiscaal nummer): 824104225

Contactgegevens

Secretariaat College van Diakenen
Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a.
Postbus 149
8430 AC  Oosterwolde

Website: www.pkn-oosterwolde.nl

Bestuurssamenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO-commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten

De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaats vinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Perspectief en op de website www.pkn-oosterwolde.nl

Doelstelling en missie:

Het college van diakenen bestaat uit maximaal 7 vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Dit doen we zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet-kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit en in opdracht van onze Heer Jezus Christus ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: vanuit de christelijke levensovertuiging zich openstellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van de degenen die in nood zijn en hulp biedt welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

Beleidsplan

Diaconie betekent de toewijding tot de mens, de naaste en de wereld die onze dienst nodig heeft.

Hoe wil de diaconie uitvoering geven aan haar missie en visie:

 • Hulp en ondersteuning geven, zowel binnen als buiten de gemeente, dit in samenwerking met ZWO, landelijke projecten en organisaties (Kerk in Actie), regionale instellingen zoals de Voedselbank en de Arme Kant van Nederland (landelijk, provinciaal).
 • In samenwerking met het pastoraat, wijkouderlingen en contactpersonen kan de diaconie een verbinding zijn tussen materiële (financieel, goederen) en immateriële zaken (psychosociaal)
 • Ontwikkelen van een jongerendiaconaat in samenwerking met de ouderling jeugd- en jongerenbeleid en de jeugdraad.
 • Het erkennen en herkennen van eenzaamheid van de gemeenteleden (kerkelijk – onkerkelijk). Door het ontwikkelen van een Inloophuis en wekelijks spreekuur, waarbij gemeenteleden een luisterend oor, ontspanning en gezelligheid vinden en er aandacht is voor de individuele mens – ouderen en jongeren.
 • Kennis en ervaring van de één benutten voor de (hulp)vraag van de ander, waarbij gebruik wordt gemaakt de kwaliteit van de ene en deze kwaliteit voor de andere persoon een aanvulling kan zijn. Dit zou gerealiseerd kunnen worden, door een systeem (vraagbaak) te ontwikkelen, waardoor er een koppeling kan worden gemaakt tussen vraag en aanbod (belastingformulier invullen of andere praktische zaken, bijvoorbeeld de tuin).
 • Mensen bewust maken van het belang van diaconale taken en de daarbij geplande activiteiten, zodat zij zich betrokken voelen en omzien naar elkaar (bijv. kerstattentie /gezamenlijke maaltijd, ouderenmiddag). Inzicht bij een ieder ontwikkelen waar de diaconie zich dichtbij en wereldwijd voor inzet.

Bovenal wil de diaconie een verbinding zijn tussen alle geledingen van de kerk, zodat we met elkaar vanuit ons geloof een open en transparante gemeente mogen en kunnen zijn ter ere van Christus.

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link.

Waar zijn uw diakenen zoal mee bezig?

Ons college van diakenen bestaat uit 6 vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit, en in opdracht van onze Heer Jezus Christus, ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: Vanuit de christelijke levensovertuiging zich open stellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van degenen die in nood zijn en hulp bieden welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

(zie ook beleidsplan)


Samenstelling van de Diaconie:

Klaas Harms, voorzitter.  Tel. 0516-858587

Wieger Bakker, penningmeester. Tel. 0516-421718

Thea van Gijssel, secretaris. Tel. 0516-515514

Carel van Liempt

Andries Kooistra

Ons mailadres is diakenen@pkn-oosterwolde.nl


Taakverdeling:

Klaas Harms:

 • ZWO-project "Fryslân Foar Moldavie";
 • Contact met ZWO-creagroep.
 • Contactpersoon met commissie Ouderenmiddagen;
 • Lid “Werkgroep Oekraine Ooststellingwerf”.
 • KerkTv.

Wieger Bakker:

 • Collecterooster;
 • MDA.

Thea van Gijssel:

 • Administrateur;
 • Kaartenactie gevangenen in 40-dagentijd;
 • Spaardoosjes 40-dagentijd;
 • Kerstattenties noname.

Andries Kooistra:

 • Organisatie Heilig Avondmaal in Het Anker /Rikkingahof / Stellinghaven.
 • Contactpersoon Inloophuis.

Gezamenlijke taken:

 • Hulpvragen;
 • Fruitmandjesactie (1e zondag november);
 • Actie voor de Voedselbank (1e zondag in maart);
 • Vergadering Kerk-in-actie (bij toerbeurt);
 • Organiseren jaarlijkse activiteit (het ene jaar voor alle gemeenteleden, het andere jaar voor 77-plussers);
 • Helpende Handen;
 • Vakantietas.

 

ANBI Diaconie Protestante Gemeente Oosterwolde c.a.

ANBI rapport