Skip to content
pkn

Diaconie

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DIACONIE OOSTERWOLDE

Waar zijn uw diakenen zoal mee bezig?

Ons college van diakenen bestaat uit 5 vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit, en in opdracht van onze Heer Jezus Christus, ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: Vanuit de christelijke levensovertuiging zich open stellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van degenen die in nood zijn en hulp bieden welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

(zie ook beleidsplan)

 

Samenstelling van de diaconie:

Loeky Wester, voorzitter, afgevaardigde in moderamen en contactpersoon wijk 1. Tel. 515411;

Douwe Dijkstra, penningmeester. Tel. 58832;

Thea van Gijssel, secretaris. Tel. 515514;

Andries Kooistra, lid en contactpersoon wijk 3. Tel. 514000;

Klaas Harms, lid en contactpersoon wijk 4. Tel. 858587.

 

Ons mailadres is diakenen@pkn-oosterwolde.nl

 

Taakverdeling:

Loeky: ZWO-project Colombia, contact met ZWO-creagroep en kinderkerk, contactpersoon met commissie Ouderenmiddagen, contactpersoon Inloophuis;

Douwe: Collecterooster, MDA, KerkTv, kaartenactie gevangenen in 40-dagentijd, spaardoosjes 40-dagentijd, kerstattenties;

Andries: Organisatie Heilig Avondmaal Rikkingahof / Stellinghaven;

Klaas: Administrateur, Klankbordgroep Armoede gemeente Ooststellingwerf.

Gezamenlijke taken: Hulpvragen, fruitmandjesactie (1e zondag november), actie voor de Voedselbank (1e zondag in maart), vergadering Diaconaal Werkverband (bij toerbeurt), organiseren jaarlijkse activiteit (het ene jaar voor alle gemeenteleden, het andere jaar voor 77-plussers), Helpende Handen.

 

Begroting 2020:

De begroting voor het boekjaar 2020 en bijbehorende toelichting vindt u hier.

 

 

 

Scroll To Top