Diaconie

ACHTER DE SCHERMEN VAN DE DIACONIE OOSTERWOLDE

Waar zijn uw diakenen zoal mee bezig?

Ons college van diakenen bestaat uit 6 vrijwilligers die door de kerk zijn aangesteld om mensen te helpen die in nood zijn. Dit kan financiële nood betreffen, maar ook bijvoorbeeld gebrek aan voedsel of een tekort aan sociale contacten. Het college helpt mensen die op haar pad komen. Zonder onderscheid te maken; alle mensen, kerkelijk en niet kerkelijk, komen in aanmerking voor hulp.

De missie van de diaconie: Het zijn van een spin in het web, die handen en voeten geeft aan het geloof vanuit, en in opdracht van onze Heer Jezus Christus, ter ere van God. De 10 geboden zijn daarbij de leidraad. Door hieraan uitvoering te geven, geeft de diaconie, waarbij de samenwerking met de gemeente gewenst is, concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

De visie van de diaconie: Vanuit de christelijke levensovertuiging zich open stellen voor ieder mens, ongeacht ras, geloof of afkomst. Het leed verzachten van degenen die in nood zijn en hulp bieden welke aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de individuele mens of groep mensen.

(zie ook beleidsplan)


Samenstelling van de diaconie:

Klaas Harms, voorzitter.  Tel. 0516-858587

Douwe Dijkstra, penningmeester. Tel. 0516-58832

Thea van Gijssel, secretaris. Tel. 0516-515514

Carel van Liempt

Andries Kooistra

Wieger Bakker

Ons mailadres is diakenen@pkn-oosterwolde.nl


Taakverdeling:

Loeky Wester:

 • ZWO-project "Fryslân Foar Rwanda";
 • Contact met ZWO-creagroep en kinderkerk;
 • Contactpersoon met commissie Ouderenmiddagen;
 • Contactpersoon Inloophuis.

Douwe Dijkstra:

 • Collecterooster;
 • MDA;
 • KerkTv;
 • Kaartenactie gevangenen in 40-dagentijd;
 • Spaardoosjes 40-dagentijd;
 • Kerstattenties.

Andries Kooistra:

 • Organisatie Heilig Avondmaal Rikkingahof / Stellinghaven.

Klaas Harms:

 • Administrateur;
 • Klankbordgroep Armoede gemeente Ooststellingwerf.

Gezamenlijke taken:

 • Hulpvragen;
 • Fruitmandjesactie (1e zondag november);
 • Actie voor de Voedselbank (1e zondag in maart);
 • Vergadering Kerk-in-actie (bij toerbeurt);
 • Organiseren jaarlijkse activiteit (het ene jaar voor alle gemeenteleden, het andere jaar voor 77-plussers);
 • Helpende Handen;
 • Vakantietas.

Begroting 2021:

De begroting voor het boekjaar 2021 en bijbehorende toelichting vindt u hier.